Vilanova del Vallès

Obres en el parking del supermercat Esclat-BonPreu

  • Actualitzat:
  • Creat:

El PSC demana explicacions per les obres encetades en el parking del supermercat Esclat - BonPreu: Us adjuntem la instància presentada per la Regidora-Portaveu del Grup Municipal Socialista - CP a Vilanova del Vallès

Na Maria Lluïsa Ferré Garcia, amb DNI núm. 38530188-J, en qualitat de RegidoraPortaveu del Grup Municipal PSC-CP, en nom i representació del seu Grup, i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sis de Desembre, número 40 de Vilanova del Vallès, i amb adreça a efectes de notificacions telemàtiques   mllferre@vilanovadelvalles.cat

 

EXPOSA

 

Des del dia d’ahir s’estan realitzant obres en una part de l’aparcament més proper a la benzinera del supermercat ESCLAT - Bon Preu.

 

Tenint en compte que el passat 14.12.2020 va entrar per Registre de l’Ajuntament (entrada E-6100) una sol·licitud d’informació i documentació relacionada amb les diligències d’investigació 623/2020 instruïdes per la Fiscalia de Delictes Urbanístics de Barcelona, amb motiu d’un presumpte delicte contra l’ordenació del territori, per l’autorització provisional d’ús i obres per a un aparcament públic i que afecta la parcel·la 17 del polígon 6 de Cal Pinxo.

SOL·LICITA

1.- Si les obres que s’estan fent corresponen al mateix espai, és a dir a la parcel·la 17 del polígon 6. 

2.- Quin tipus d’obres s’estan fent i si tenen a veure amb la instrucció de les diligències 623/2020 de la Fiscalia de Delictes Urbanístics.

3.- Quina empresa està realitzant les obres.

4.- Se’ns doni accés a la totalitat de la documentació remesa a Fiscalia.

 

Vilanova del Vallès, a 12 de gener de 2021.

Fitxers adjunts: